Música

Coletânea de músicas em Ido. Divirta-se.

As letras das músicas estão abaixo dos links. Procure-os e divirta-se. Para encontrá-los, aperte CTRL + F e digite o nome da música no campo que aparecer.

iZoommm.
Mea vido-cirklo
Nokto Ploras
Sonjo dil fato
Filiineto
Nia Treno
Vesperi Apud-Moskval

Lee Kendrick
Dansez kun me
Ido por la mondo
Me vidas ke

ETERNE RIMA
Me amoras tu
Me amoras tu (Longa Versiono) (versão prolongada)
Anciena Skolo (sem letra)


Mea vido-cirklo
 Alexandr Sukhanov, Yunna Morits.

Me nule savas la Angla, la Franca, la Greka,
Mea vid-cirklo do restas sat mikra e streta -
En mea vid-cirklo trovesas nur flori, arbori,
Nur tero e maro, aero, fairo, amoro.

Me nule savas la Dana e la Portugala,
Mea vid-cirklo restas sat infantala -
Nur joyi rapide pasant’, bruligiva aflikto,
Nur esperi, e timi noktal’ es en mea vid-cirklo.

Me savas nek la Sanskrito e nek la Latina,
Mea vid-cirklo es ancien-mod’ quale tino
Nur morto e nasko homala, nur grani ed astri
Aden mea vid-cirklo penetras e standas sat mastre.

Mea savo artala esas fakultativa.
Mea vid-cirklo restas presk’ primitiva -
En olu es nia afero intima, interna
Por ke kun homaro la Tero flugadez eterne.

Mea vid-cirklon restriktas nur timi, esperi,
En olu trovesas nur amo, nur maro e tero.
Aden mea vid-cirklo penetras e standas sat mastre
Nur morto e nasko homala, nur grani ed astri.


Nokto Ploras
Composição: V.Soroka
Música original em Esperanto
Cantor: iZoommm.

Me ne plendas pri la fato – vu ne pensez.
E plendar pri feliceso es sensenca.
Quale varme vua bela voco sonas.
Ed extere ploras nokto, nokto ploras.

Morge treno vartos vu, ma ca-instante…
Vu embracez me plu forte adiante.
En okuli vua dronesar me povas.
Ed extere ploras nokto, nokto ploras.

Til matino restas tempo preske nula.
Ed l’auroro ruptos inter ni liguro.
Nia sola nokton sempre me memoros.
Ye fenestro batas pluvo – nokto ploras.


Sonjo dil fato
Composição: Não identificado
Tradutor e cantor: iZoommm.

Me vidis ofte en sonj’ des’quieta
Ke trans rivero distant’
Super la tekti, sub la nubeti
La griza kavalo esis lente flugant’.
En la cielo, super la tekti
La griza kavalo esis lente flugant’.

On audas nul’ soni dum lua kurado,
Ritmoze fluktuadas pektor’.
Levint’ maxim alte lu des’aparadas.
Me esis vekant’ e ne povis dormor.
Me rimemoras ke sempre plu alte
La kaval’ es levinta… Me ne povas dormor.

“Quon signifikas la sonjo, tu dicez”,
Me pregis la ciganin’.
“Nu, mea kara, tu esos felica,
Tun prizas fortuno”, respondis l’oldin’.
“Yes-yes, mea ora, tu esos felica,
Por la fortuno tu es preferind’”.

Ma regretinde me ja ne vidas
La griza kaval’ en ciel’:
Sive pavoras feliceso timida
siv’ men des’prizeskis la fortuno rebel’.
La feliceson flugant’ me timigas,
Me des’prizesis dal fortuno rebel’.


Filiineto
Composição: Não identificado
Tradutor e cantor: Igor Vinogradov aka iZoommm.

Aparis tu kom la suneto en mea vivo.
De qua planeto venis tu kun bela linguo?
E me askoltas omnadie tua rakonto
Pri longa yari dil vagado en granda kosmo.

Tu sentis tu solese ibe, ma tu ne jemis,
Ed esis longa tua voyo a tua hemo.
Felice ni interrenkontris, la anmo mea,
E nulo povas separar ni, me savas certe.

Tu dormas ye la manui mea, la mikra stelo,
Tu esas nekredeble bela, filiino mea.
Yen tu ridetis en la dormo, tu forsan vidas,
Ke ula bona mikra gnomo apude sidas.

Me livas tu kun tua sonjo e klozas pordo.
La granda e felica mondo tun vartas morge.
E tu oblivios pri soleso, mea anjelo,
Nam tu komencas longa vivo sub la cielo.

Tu quaze charma mirakleto en mea vivo…


Dansez kun me
Composição: Lee Kendrick

Dansez kun me,dansez kun me,
Me deziras dansar kun vu karino,
La muzikisto, pleas bela konsono,
Dansez kun me, dansez kun me.

Ni dansos til morge,
Kande suno venas,
Supre en la matino,
Ni esos felica.

Dansez kun me,dansez kun me,
Me deziras dansar kun vu karino,
La muzikisto, pleas bela konsono,

Dansez kun me, dansez kun me.


 Ido por la mondo
 Composição: Lee Kendrick

Me parolas ad vu,
Vu parolas ad me,
Nun ni komprenas,
Ido por la mondo . . .


Nia Treno
Composição: iZoommm

Nia treno
versi da Mikhail Bronshteyn
muziko da Jomart Amzeev

Parolo:
Singlayare dum vakanco
Me, adminime unfoye,
Es kompranta en staciono
La bilieto por fervoyo.

Singlayare me hasteskas
Por venar exaktatempe
A la tren[o] kolorizita
Per koloro di printempo

Ri-saluto, l’konocati,
L’konocoti, bona dio.
Nin asociis la rabati
Ja de longe til hodie.

Me de longe ne hezitas,
Kad la voyo esas vera,
Ta dil tren[o] kolorizita
Per koloro di espero.

Do vi komprez, kamaradi
Amoplena e naiva,
Yen bilieti dummonata,
Yen – dumyara, yen – dumviva.

Vi divenos ya plu richa,
Se plu mult’ da vi spensesos
En la tren[o] kolorizita
Per kolor’ di feliceso.


Vesperi Apud-Moskval
Composição: V.Solovyov-Sedoy
Cantor: iZoommm

En gardeno on audas soni nul’,
Dormo til la klok’ matinal.
Quante prizas me, se vi savus nur,
La vesperi Apud-Moskval.

River-aquo yen mov[as] e yen ne mov[as],
Plena de arjento lunal.
Kanton audas on e ne audas on
En silenco ca vesperal.

Tu ne celas en obskure(-e-)so
La regardo enigmatoz:
Ka expresos me o ne expre(-e-)sos,
Quo es en anmo pasionoz.

La jornesko ja remarkesas plu,
E paleskas ombro noktal.
Ca someron bel ne obliviez tu
E vesperin Apud-Moskval.

Ne obliviez tu ica someral
Bel vesperi Apud-Moskval.


Me vidas ke
Composição: Lee Kendrick

Me natis rivero, qua esas inter ni,
Me klimis la monti, qui esas inter ni,

Me vidas ke, tempo ne vartas,
Me vidas ke, vivo ne duras.


MAESTRI DIL SONO - Me amoras tu

Me amoras tu nur tu
ka tu savas ke tu esas
omno por me

nam me indijas tu.

yes tu

ho dicez vere ka tu povus
vivar sem me

Me esas
sempre pronta
saltar aden abismo
por ta muliero
deino sur la tero

e kande venas nokto
me havas optimismo
me serchas la maniero
solvar ca afero.

Me esas
sempre pronta
saltar aden abismo
por ta muliero
deino sur la tero

e kande venas nokto
me havas optimismo
me serchas la maniero
solvar ca afero.

Me amoras tu
nur tu
ka tu savas ke tu esas
omno por me
nam me indijas tu.
yes tu
ho dicez vere
ka tu povus
vivar sem me. (bis)

apertez tua kordio
ho quale me vivez
por quo me obliviez
tu havas la bilieto
ja morge tu departas
me pregas, je ne nivez. (bis)

Me amoras tu
nur tu
ka tu savas ke tu esas
omno por me
nam me indijas tu.
yes tu
ho dicez vere
ka tu povus
vivar sem me. (bis)

Todos os links e arquivos que aqui se encontram, são para fins domésticos e estão hospedados na própria Internet publicamente. Qualquer arquivo protegido por lei, deve permanecer, no máximo, 24 horas no computador do usuário. Podem ser baixados apenas para testes, devendo os usuários apagá-los ou compra-los após 24 horas. A aquisição do arquivos pela internet é de única e exclusiva responsabilidade de cada usuário. Os donos, webmasters e qualquer outra pessoa que tenha ligação com a o La Ido Linguo não tem responsabilidade alguma sobre os arquivos que os usuários venham a baixar e para que fim irão utiliza-los.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são marcados *

*

Você pode usar estas tags e atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>